See All Artists

Preecha Pun-Klum

(B.1967, Phitsanulok, Thailand)


2536 - ศ.ม.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2532 - ศป.บ.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานที่ได้รับรางวัล

2550 ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ“พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่”ผลงานติดตั้ง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2542 ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
2541 รางวัลเหรียญทองสิงห์ การประกวดจิตรกรรมฉลองครบรอบ 65 ปี
2540 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
2540 รางวัลศิลปกรรม ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ของกลุ่มบริษัทฟิลิปมอริส 
2540 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 9 
2539 รางวัล เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
2538 รางวัลที่ 1 การประกวดฉลากไวน์ Beaujolais Nouveau 
2537 รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย 
2536 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 8 ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2534 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 4 
2531 รางวัล ชมเชยประกวดวาดภาพ วันกุหลาบเชียงใหม่ ประเภททั่วไป 
2530 รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา 
2530 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
2530 รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 
2529 รางวัลที่ 2 ศิลปกรรม เยาวชนภาคเหนือของ ศิลปินกลุ่มลานนา 
2529 รางวัลที่ 2 ศิลปกรรม เยาวชนภาคเหนือของ ศิลปินกลุ่มลานนา 
2529 รางวัล ชนะเลิศศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 


ประวัติและการแสดงผลงานสร้างสรรค์ (บางส่วน)

2558 นิทรรศการ รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณาจารย์ 
2558 Design Network Asian 2015 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15-27 กันยายน 2558 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558 นิทรรศการโครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัยภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน “สินสุข” ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 
2557 นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2556 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ประจำปี 2556 “70 ปีแห่งความเชี่ยวชาญเฉพาะตน” ณ ห อ ศิล ป์แ ล ะ ก า รออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2555 นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2554 นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ วันที่15 กันยายน 2554 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2553 การแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552 การแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2552 การแสดงผลงานเดี่ยว นิทรรศการผลงานศิลปกรรมรูปอารมณ์ จากแสง ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2551 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2550 การแสดง ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2549 การแสดง ผลงานคณาจารย์คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2548 การแสดงผลงานคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2547 การแสดงศิลปกรรมของ 80 ศิลปินไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา 
2546 การแสดงผลงานเดี่ยว นิทรรศการผลงาน ศิลปกรรม ปรากฎการณ์นามธรรม ณ สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ 2543 การแสดงนิทรรศการ “ค้นหาในความว่าง”
2543 การแสดงผลงาน คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2542 การแสดงผลงานจิตรกรรมแม่น้ำของแผ่นดิน 
2541 การแสดงผลงาน คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2540 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3 
2540 การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ของกลุ่ม บริษัทฟิลลิปมอริส ปี2540 ประเทศไทย, ประเทศฟิลิปปินส์ 
2540 การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง
2540 การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของ บริษัท โตชิบา ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ 2539
2540 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2 
2540 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพฯ พ.ศ. 2540 การแสดงศิลปกรรมร่วม สมัยแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
2539 ได้รับทุนปฏิบัติงานภาพ พิมพ์ ณ Frans Mesereel Centrum voor Grafiek ประเทศเบลเยี่ยม โดย UNESCO
2538 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1 
2538 การแสดงนิทรรศการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ณ หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2538 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41 กรุงเทพฯ 
2537 การแสดงศิลปะกับสิ่งแวดล้อม โดยชื่อโครงการ “วิกฤต” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 
2537 การแสดงศิลปกรรม ร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ พ.ศ.2537 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 กรุงเทพฯ 
2537 การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ 
2537 การแสดงนิทรรศการศิลปภาพพิมพ์สัญจร “จิต ฝัน สวรรค์ สัญลักษณ์” 
2536 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กรุงเทพฯ 
2536 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
2536 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 8 ของ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
2536 การแสดงศิลปะร่วมกับกลุ่มมด ชื่อ “ใครจักใคร่ค๋าช่างค๋า ใครจกกใคร่ค๋าม๋าค๋า”” ณ สีลมศิลปาวกาศ กรุงเทพฯ 
2536 การแสดงศิลปะร่วมโครงการศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยชื่อโครงการ “การมาถึงของ MR.X” ณ ลานประตูท่าแพถึงวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม 
2535 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กรุงเทพฯ 
2535 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ 
2535 “Graphic Group” ณ ไดอะลอกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ 
2535 “For an Other Form of Communication” (AGORA) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
2535 1 0 Norwegian International PPrint Triennale Fredrikstad Norway 1992 
2534 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ 
2534 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ 
2534 การแสดงศิลปภาพพิมพ์ “Small Prints” กรุงเทพฯ 
2534 การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของ บริษัท โตชิบา ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ 
2534 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ 
2534 การแสดงศิลปนิพนธ์ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 
2534 การแสดงผลงานเดี่ยว นิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ สถาบันสอนภาษา AUA กรุงเทพฯ 
2533 การแสดงผลงานเดี่ยวนิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ สำนักข่าวสารอเมริกันเชียงใหม่ 
2533 การแสดงผลงานเดี่ยว นิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ หอวัฒนธรรม วิ ทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2533 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 กรุงเทพฯ, จังหวัดเชียงใหม่
2533 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น “The Friendship Programmer for the 21 Century in Japan” โดยองค์กร Japan International Cooperation Agency (JICA)
2532 การแสดงจิตรกรรม ทิวทัศน์ทะเล ณ ห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2532 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ 
2532 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ 
2532 การแสดงศิลปภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ 
2532 การแสดงศิลปกรรมศิลปินกลุ่มลานนา เชียงใหม่
2532 4 International Bieniel Print Exhibition 1989, Republic of China 
2531 การแสดงศิลปกรรม ร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
2531 การแสดงศิลปกรรมสัมฤทธิผลทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
2531 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34 กรุงเทพฯ, จังหวัด เชียงใหม่ 
2530 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
2530 การแสดงจิตรกรรมบัวหลวงของ ธนาคารกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
2530 การแสดงผลงานภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่
2530 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่33 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ 
2530 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ 
2529 การแสดงศิลปกรรม ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ 
2529 การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯExhibitions :

Go to Connecting Mentality จิตสัมพัทธ์

Connecting Mentality จิตสัมพัทธ์

by Preecha Pun-Klum

4th – 25th September 2021


Artworks :

Abstract Phenomenon, 2020, Acrylic on canvas, 140x140 cm.
Abstract Phenomenon, 2020
Acrylic on canvas,
140x140 cm.
Abstract Phenomenon, 2021, Acrylic on canvas, 140x140 cm.
Abstract Phenomenon, 2021
Acrylic on canvas,
140x140 cm.
Being Dragon, 2019, Acrylic on canvas, 200x150 cm.
Being Dragon, 2019
Acrylic on canvas,
200x150 cm.
Body and Mind Before Peace, 2020, Acrylic on canvas, 160x120 cm.
Body and Mind Before Peace, 2020
Acrylic on canvas,
160x120 cm.
Celebrate Day, 2019, Acrylic on canvas, 200x150 cm.
Celebrate Day, 2019
Acrylic on canvas,
200x150 cm.
Celebrate Life, 2019, Acrylic on canvas, 200x150 cm.
Celebrate Life, 2019
Acrylic on canvas,
200x150 cm.
Connecting Mentality, 2020, Acrylic on canvas, 190x240 cm.
Connecting Mentality, 2020
Acrylic on canvas,
190x240 cm.
Connecting Mentality, 2021, Acrylic on canvas, 150x200 cm.
Connecting Mentality, 2021
Acrylic on canvas,
150x200 cm.
Connecting Mentality, 2021, Acrylic on canvas, 150x200 cm.
Connecting Mentality, 2021
Acrylic on canvas,
150x200 cm.
Field of Light, 2020, Acrylic on canvas, 150x200 cm.
Field of Light, 2020
Acrylic on canvas,
150x200 cm.
Life Motive, 2020, Acrylic on canvas, 190x240 cm.
Life Motive, 2020
Acrylic on canvas,
190x240 cm.
Memory of that Night, 2018, Acrylic on canvas, 120x200 cm.
Memory of that Night, 2018
Acrylic on canvas,
120x200 cm.
Men 7.0, 2019, Acrylic on canvas, 160x140 cm.
Men 7.0, 2019
Acrylic on canvas,
160x140 cm.
Village, 2019, Acrylic on canvas, 200x150 cm.
Village, 2019
Acrylic on canvas,
200x150 cm.
The Tree of King RAMA 9, 2019, Acrylic on canvas, 200x150 cm.
The Tree of King RAMA 9, 2019
Acrylic on canvas,
200x150 cm.